شطرنج

دانشگاه فردوسی مشهد از دانشجویان جدید ورزشکار برای عضویت در تیم های ورزشی دعوت کرد

دانشگاه فردوسی مشهد از دانشجویان جدید این دانشگاه که در رشته های ورزشی مختلف سابقه قهرمانی در سطوح مختلف دارند، دعوت به عضویت در تیم های منتخب دانشجویی دانشگاه کرد.

24 آبان 1399

استاد عظیم شطرنج بانوان تغییر تابعیت خود را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر تابعیت غزل حکیمی فرد و ادامه فعالیت های این شطرنج باز با پرچم کشور سوئیس خبری بود که روز گذشته پیرامون وی در محافل خبری دست به دست شد.

21 مرداد 1399

رقابت های شطرنج تاتا استیل 2019، شکست مقصودلو برابر بخت نخست قهرمانی

نماینده شطرنج ایران در رقابت های تاتا استیل برابر انتون کربف اوکراینی مغلوب شد.

4 خرداد 1398